วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรมและทักษะพื้นฐาน  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย

และเป็นพลโลก  ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อม

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพียบพร้อมด้วยสภาพแวดล้อม  ประสานความร่วมมือกับชุมชน

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

พันธกิจ

2.1     พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำ

เศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข 

2.2     พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน

2.3     ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรได้รับการพัฒนาเทคนิควิธีการการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

      นำไปสู่ครูมืออาชีพเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียน

      สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน

             2.4 จัดระบบและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม

 2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนา  การศึกษาของสถานศึกษา


Comments